תקנון ותנאי שימוש לאתר מחדדים

ברוכים הבאים לאתר מחדדים, בכתובת www.mehadedim.co.il (להלן: "האתר" או "מחדדים"). מחדדים הוא מאגר ממוחשב של אלפי דפי עבודה, משחקים ופעילויות אינטראקטיביות בתחום שפה, חשבון והכנה לכיתה א'. המאגר מיועד לגן ולכיתות א' עד ו'.

א. מבוא

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רישום כמנוי לאתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו.
 2. ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
 3. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ו/או רישום כמנוי לאתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשב-לוח וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 5. התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים באתר לרבות: תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן אורקולי או כל שילוב ביניהם (להלן: "התכנים" או "התוכן").
 6. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
 7. האתר מיועד לשימושם של יחידים (כגון: הורים, מורים) ואינו מיועד לשימוש של גופים מסחריים, לרבות חברות המאוגדות בארץ ובחו"ל, מוסדות, בתי ספר, ארגונים או עמותות.
 8. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, הנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר.
 9. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר.
 10. על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ובתנאי השימוש העדכניים.
 11. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

ב. השימוש באתר

 1. הרישום מקנה למשתמש הרשאה אישית להתחבר לאתר ולהשתמש בו. כלומר, זהו רישיון פרטי המיועד לשימושו הבלעדי של מי שנרשם לאתר.
 2. למען הסר ספק: רק בעל הרשאה רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש בו, ואסור לו להעביר את פרטי ההתחברות שלו לאחרים. כמו כן, אסור לו להשתמש בשומר סיסמאות במחשב המשמש אחרים.
 3. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 4. האתר מיועד לשימושו האישי של אדם פרטי רק לצורך עבודה עם תלמידיו או ילדיו שלו. אין לעשות שימוש באתר לצרכים אחרים כלשהם ללא אישור מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
 5. המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 6. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 7. אין לשמור במחשב ו/או ליצור לקט, אוסף, או מאגר מכל סוג שהוא , שיכילו תכנים כלשהם מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 8. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו עשה או עושה שימוש בפרטי המנוי, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.
 9. האתר רשאי למנוע ממשתמש מסוים מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן רשאי האתר להפסיק את השימוש של משתמש באתר.
 10. האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.
 11. מחדדים ישתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר יפעל מחדדים להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 12. מחדדים אינו אחראי לתקלות או כשלים שייגרמו בשל אי התאמה של ציוד הקצה של המשתמש באתר.
 13. המשתמש מתחייב לדווח לאתר על כל תוכן ו/או פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר.
 14. מחדדים אינו אחראי לכך שהתכנים והפעילויות המצויים בו יתאימו לכל תלמיד, והוא אינו מספק שירות ייעוץ אישי. האחריות לבחירת התכנים והפעילויות והתאמתם לתלמידים חלה על המשתמש.

ג. רישום לאתר מחדדים

 1. משתמש המעוניין להירשם לאתר, רשאי לעשות כן בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
  א. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
  ב. המשתמש הנו בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
 2. הרישום לאתר נעשה באמצעות טופס הרשמה המופיע באתר, ובו יש לרשום, בין היתר, שם מלא וכתובת דוא"ל, וכן יש לבחור סיסמה.
 3. בהרשמה לאתר המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו. מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.
 4. השלמת הרישום תתבצע באמצעות אימות הרישום: האתר ישלח דוא"ל לכתובת שסיפק המשתמש, והמשתמש יאשר את קבלתו.
 5. לאחר אימות הרישום כאמור בסעיף 29 מתחילה תקופת ההיכרות ללא תשלום .
 6. הרישום מקנה למשתמש הרשאה אישית להתחבר לאתר ולהשתמש בו. כלומר, זהו רישיון פרטי המיועד לשימושו הבלעדי של מי שנרשם לאתר.
 7. למען הסר ספק: למשתמש רשום אסור להעביר את פרטי ההתחברות שלו לאחרים, וכן אסור לו להשתמש בשומר סיסמאות במחשב המשמש אחרים.

ד. תקופת היכרות

 1. האתר יעניק לכל משתמש רשום אפשרות ליהנות מתקופת היכרות ללא תשלום.
 2. מטרתה של תקופת ההיכרות לאפשר למשתמש לבדוק את האתר ותכניו ואת אופן השימוש בהם כדי לדעת באיזו מידה האתר, התכנים ואופן השימוש בהם מתאימים לצרכיו.
 3. תקופת ההיכרות ניתנת למימוש חד-פעמי לכל משתמש.
 4. בתום תקופת ההיכרות יתאפשר לרכוש מנוי בכפוף לתנאים בתקנון ובתנאי השימוש.

ה. רכישת מנוי לאתר מחדדים

 1. לאחר תקופת ההיכרות ללא תשלום, הגישה אל כל תכני האתר כרוכה ברכישת מנוי.
 2. המנוי המוצע באתר הנו מנוי פרטי המיועד לאדם יחיד ולא לבית-ספר, או לארגון, או למוסד אחר כלשהו.
 3. ניתן לרכוש מנוי לתקופה של חודש או לתקופה של שנה. בכל מקרה המנוי אינו מתחדש באופן אוטומטי.
 4. דמי המנוי יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.
 5. לצורך רכישת המנוי יוכל המשתמש לבחור אם לבצע את התשלום בכרטיס אשראי באמצעות המערכת המאובטחת של קארדקום אישורית זהב, או לבצע תשלום מאובטח באמצעות פייפאל.
 6. לפני ביצוע התשלום, באחריותו של המשתמש לבדוק מהו הסכום שהוא משלם (לפי תקופת המנוי, קופונים של הנחה וכו') .
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרשום משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רישומו כמנוי לאתר לא התאפשרה או בוטלה.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את המנוי של המשתמש בחלוף פרק זמן ממועד הרישום לאתר וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ו. ביטול המנוי

 1. אופן הרישום לאתר וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. בעת רכישת מנוי לאתר רוכש המשתמש טובין ושירותים למשך תקופה קצובה על פי בחירת המשתמש (חודש או שנה).
 3. התכנים באתר כוללים טובין מסוג "ניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול" ולכן, בהתאם לסעיף 14ג(ד)(5) על העסקה לא חלות ההוראות הרלוונטיות לביטול עסקת מכר מרחוק.
 4. בתום תקופת המנוי יוכל המשתמש לרכוש מנוי חדש.

ז. קניין רוחני

 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר מחדדים ו/או מי מטעמם הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניין הרוחני של מחדדים ו/או של צדדים שלישיים.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב של הנהלת האתר.

ח. איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

 1. התשלום בעבור המינוי באתר מתבצע באופן מאובטח באמצעות חברת PayPal וכן באמצעות מערכת הסליקה קארדקום אישורית זהב.
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כך שכל תקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. עם זאת יובהר כי מחדדים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של האתר בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר.
 3. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 4. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונה של הנהלת האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה ויעילה. כך, יתאפשר להנהלת האתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
 5. בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שיתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 6. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל.
 7. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי מחדדים רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל דרך בה ימצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי מחדדים לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.
 8. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם מחדדים, יהיה מחדדים רשאי למחוק משרתיו את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותו בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

ט. משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

 1. בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רישומך לאתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 2. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
 3. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

י. הפרת התקנון ותנאי השימוש

 1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר, בעליו ו/או מי מטעמו זכאים לו על פי דין.
 2. המשתמש יפצה וישפה את האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למחדדים ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפוי האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.
 5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

יא. ברירת דין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.
 2. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני info@mehadedim.co.il . נציגים של מחדדים מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

אתר מחדדים -- מס' עוסק: 558291803